Personal Coach en Gewichtsconsulente Begeleiding bij een gezond en gelukkig leven

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gewichtsconsulent: Anja Scheepstra. Gevestigd als zelfstandig ondernemer binnen Ujjayi Healthy Living. Lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.
  • Cliënt: De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
  • Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
  • Arts: De huisarts of specialist van de cliënt.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij anders aangegeven in de tarievenlijst. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een digitale PDF-factuur voor de geleverde diensten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van de betaaltermijn, zal het eerst volgende consult uitgesteld worden tot na ontvangst van de betaling.Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Bij afstandsbegeleiding dient er vooraf betaald te worden via overschrijving naar:
IBAN-nummer:           NL70 SNSB 0787 8185 42
Ter name van: Anja Scheepstra

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is, haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar z’n aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt; bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11: Vergoeding zorgverzekeraar
De begeleiding door de gewichtsconsulent wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding kunnen worden teruggevonden in het eigen polis. De gewichtsconsulent staat niet garant voor het wel of niet naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.